سفارش تبلیغ
صبا
خداوند متعال، کسی را که در زندگی اش بخیل است و به هنگام مرگش بخشنده می شود، دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

سایت تخصصی فیلم دی وی دی در

 
یd


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><html><head>
<title>Free Web Space and Site Hosting -- Freeservers.com</title>
<meta name="deion" content="Freeservers is one of the oldest FREE Web hosts still offering FREE Web space and a solid hosting platform. Get a FREE Web site or try one of our unbeatable Premium Hosting Services today! 06/16/08">
<meta name="keywords" content="free web space web site hosting professional hosting paid cheap email e-mail webmail pop services web site creation tools">
<link rel="shortcut icon" href="http://www.freeservers.com/favicon.ico">
<link rel="stylesheet" href="/fs_img/freeservers/images/style.css" type="text/css">
</head>
<body>
<table id="palette" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" summary="">
<tr><td id="tl"></td><td id="t"></td><td id="tr"></td></tr>
<tr valign="top"><td id="l"><img src="/fs_img/spacer.gif" width="5" height="300" alt=""></td>
<td id="content">
<table summary="main heading" class="hd1" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" style="margin-bottom:10px;">
<tr>
<td width="1"><img src="/fs_img/spacer.gif" width="10" height="1" alt=""></td>
<td><a href="http://www.freeservers.com"><img src="/fs_img/freeservers/images/logo.gif" alt="Freeservers Web Hosting" border="0"></a></td>
<td width="100%" style="padding-top:5px;"><img src="/fs_img/spacer.gif" width="10" height="1" alt=""
><span>Reliable, Free Web Hosting</span>
</td>
<td width="1"><img src="/fs_img/spacer.gif" width="10" height="1" alt=""></td>
</tr>
</table>
<table summary="top navbar" width="100%" id="nav"><tr><td>
<a href="http://www.freeservers.com/cgi-bin/show_me?page=hosting_compare">Compare Hosting Packages</a> |
<a href="/fs_img/search/contact.htm">Contact Us</a>
</td><td align="right">
<span id="nav_login"><a href="http://members.freeservers.com">Member Login</a></span>&nbsp;
</td></table>
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr valign="top"><td width="1%">

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><img width="453" height="197" src="/fs_img/freeservers/2008/themes_message.gif" border="0" alt="free web hosting themes" title="free web hosting themes"></td>
<td width="226"><img width="226" height="197" src="/fs_img/freeservers/2008/themes_photo.jpg" style="border-left:1px white solid;" alt="free web hosting themes" title="free web hosting themes"></td>
</tr>
</table>


<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" summary="" style="background:#003377;margin-top:1px;">
<tr>
<td><img src="/fs_img/spacer.gif" width="100" height="3" alt=""></td>
</tr>
</table><table cellpadding="0" cellspacing="2" summary="" align="center">
<tr valign="top">
<td align="center">
<img src="/fs_img/freeservers/images/choose-a-web-hosting-solution-that-is-perfect-for-you.gif" style="margin-top:5px;" alt="web hosting">
</td>
</tr>
</table>

<table width="100%" align="center" style="margin-top:10px;" summary="">
<tr valign="top">
<td width="33%" align="center">

<table class="box" cellpadding="0" cellspacing="0" summary="" style="height:210px;">
<tr valign="top"><td style="background-image:url(/fs_img/freeservers/images/2007/pkg1_hd1.gif);background-repeat:no-repeat;width:213px;height:34px;">
<div style="font-size:11pt;font-weight:bold;margin:0;padding:6px;color:#fff;">Free</div>
</td></tr>

<tr valign="top">
<td style="height:130px;">
<div style="margin-left:5px;margin-top:5px;font-size:10px;">
As low as <b style="font-size:16px;">$0.00</b> /mo.
<div style="margin-top:3px">
Want a website but don"t want to pay for hosting? Then this is the right hosting package for you.
</div>
<ul style="list-style-type:square;margin-top:5px;margin-bottom:0px;font-weight:bold;">
<li>Ads on your site
<li>50 MB disk space
</ul>
</div>
</td>
</tr>
<tr valign="bottom">
<td>
<div style="margin-left:5px;font-size:10px;">
<a href="/cgi-bin/show_me?page=hosting_details&=freehost&refcd=WSUOWS010823NB01">Learn more</a> | <a href="/cgi-bin/show_me?page=hosting_compare&refcd=WSUOWS010823NB01">Compare packages</a>
</div>
<div style="margin:0px;margin-top:5px;">
<a href="http://signup.freeservers.com/cgi-bin/path/signup?package_id=0&refcd=WSUOWS010823NB01"><img src="/fs_img/freeservers/images/2007/pkg1_base.gif" alt="Sign Up Now" border="0"></a
></div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="33%" align="center">

<table class="box" cellpadding="0" cellspacing="0" summary="" style="height:210px;">
<tr valign="top"><td style="background-image:url(/fs_img/freeservers/images/2007/pkg2_hd1.gif);background-repeat:no-repeat;width:213px;height:34px;">
<div style="font-size:11pt;font-weight:bold;margin:0;padding:6px;color:#fff;">Starter Hosting</div>
</td></tr>

<tr valign="top">
<td style="height:130px;">
<div style="margin-left:5px;margin-top:5px;font-size:10px;">
As low as <b style="font-size:16px;">$3.95</b> /mo.
<div style="margin-top:3px">
Perfect for sharing photos, having a family website or promoting your business.
</div>
<ul style="list-style-type:square;margin-top:5px;margin-bottom:0px;font-weight:bold;">
<li>No ads on your site
<li>1 GB disk space
<li>FTP for fast, easy file upload
</ul>
</div>
</td>
</tr>
<tr valign="bottom">
<td>
<div style="margin-left:5px;font-size:10px;">
<a href="/cgi-bin/show_me?page=hosting_details&=dphost06100&refcd=WSUOWS010823NB01">Learn more</a> | <a href="/cgi-bin/show_me?page=hosting_compare&refcd=WSUOWS010823NB01">Compare packages</a>
</div>
<div style="margin:0px;margin-top:5px;">
<a href="http://signup.freeservers.com/cgi-bin/path/signup?package_id=20152&package_id=20148&package_id=20144&package_id=20140&refcd=WSUOWS010823NB01"><img src="/fs_img/freeservers/images/2007/pkg2_base.gif" alt="Sign Up Now" border="0"></a
></div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
<td width="33%" align="center">

<table class="box" cellpadding="0" cellspacing="0" summary="" style="height:210px;">
<tr valign="top"><td style="background-image:url(/fs_img/freeservers/images/2007/pkg3_hd1.gif);background-repeat:no-repeat;width:213px;height:34px;">
<div style="font-size:11pt;font-weight:bold;margin:0;padding:6px;color:#fff;">Personal Hosting</div>
</td></tr>

<tr valign="top">
<td style="height:130px;">
<div style="margin-left:5px;margin-top:5px;font-size:10px;">
As low as <b style="font-size:16px;">$7.95</b> /mo.
<div style="margin-top:3px">
Best value with space to grow. Provides the most functionality and flexibility for your needs.
</div>
<ul style="list-style-type:square;margin-top:5px;margin-bottom:0px;font-weight:bold;">
<li>No ads on your site
<li>5 GB disk space
<li>CGI Access: Perl, PHP, MySQL, FTP
<li>WordPress 2 blog
</ul>
</div>
</td>
</tr>
<tr valign="bottom">
<td>
<div style="margin-left:5px;font-size:10px;">
<a href="/cgi-bin/show_me?page=hosting_details&=dphost06200&refcd=WSUOWS010823NB01">Learn more</a> | <a href="/cgi-bin/show_me?page=hosting_compare&refcd=WSUOWS010823NB01">Compare packages</a>
</div>
<div style="margin:0px;margin-top:5px;">
<a href="http://signup.freeservers.com/cgi-bin/path/signup?package_id=20153&package_id=20149&package_id=20145&package_id=20141&refcd=WSUOWS010823NB01"><img src="/fs_img/freeservers/images/2007/pkg3_base.gif" alt="Sign Up Now" border="0"></a
></div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" align="center" style="margin-top:10px;" summary="">
<tr>
<td colspan="3" align="center" style="padding-top:8px;">
<a href="http://www.freeservers.com/fs_img/search/blogs.htm?&refcd=WSUOWS010823NB01"><img src="/fs_img/wordpress/fs_blog_learn_more.gif" border="0" alt="wordpress blog signup option"></a>
</td>
</tr>
</table><p><DIV id="siteDeion">
<div><B>Free Web Hosting from Freeservers.com</B></div>
<div>You"ve got a great idea for a <A href="/WebHosting101/WhatIsAWebsite.html">website</A> -- about your favorite band, to help
organize your upcoming family reunion, or even for your business. But <A href="/WebHosting101/HowDoICreateAWebSite.html">creating
a great website</A> is only the first step. To get your site up on the web so the
world can see it, you need <A href="/WebHosting101/WhatIsWebHosting.html">web hosting</A>. That"s where <B>Freeservers.com</B> comes in.</div>
<div><B>Freeservers</B> offers the <B>finest free web space</B>, <B>website hosting</B> and <B>professional
web hosting</B> services available. With <B>10 years of hosting experience</B> and more than <B>4
million websites</B>, <B>Freeservers</B> is one of the leading <A href="/WebHosting101/HowDoIChooseAWebHostingCompany.html">web
hosting companies</A> in the industry.</div>
<div><B>Freeservers"</B> <A href="/WebHosting101/WhatIsSharedHosting.html">shared hosting</A> services provide quality service to literally
millions of private and business websites of all types and sizes. We"re certain to
offer a web hosting package that"s just right for you. <A href="/compare.htm?lid=Text+Compare">Compare our web hosting
packages</A> to find the perfect blend of service, features and price. Once you"ve chosen the web hosting package that"s right for you, visit our easy-to-use <A href="/WebHosting101/">Web Hosting 101</A> guide to learn the tips and tricks of creating your own website.
</div>
<div>Don"t know much about <A href="/WebHosting101/WhatIsHTML.html">HTML</A>? Take advantage of <B>Freeservers" easy-to-use site
building tool</B> that"s perfect for the Internet newbie -- a feature that"s available
even with our free web hosting service. Once you move up to our paid web hosting
solutions, your website can feature technology such as PHP, <A href="/WebHosting101/WhatIsMySQL.html">MySQL</A> and FTP access.
We"ll even register or transfer your <A href="/WebHosting101/WhatIsADomainName.html">domain name</A> for you. Why pay extra fees to a
<A href="/WebHosting101/WhatIsADomainNameRegistrar.html">domain name registrar</A> when Freeservers can do it all for you? Is the web jargon in the last few sentences making your head spin? Don"t worry, a quick visit to <A href="/WebHosting101/">Web Hosting 101</A> will give you the explanations and definitions you"re looking for.
</div>
<div>You put a lot of time and energy into your website. Make sure it counts by
choosing a web hosting provider that knows the business. Freeservers offers the
<B>web hosting services you need</B> to make your personal or business websites the very
best they can be.</div>
</DIV></td></tr></table>
</td><td id="r"><img src="/fs_img/spacer.gif" width="5" height="300" alt=""></td></tr>
<tr><td id="bl"></td><td id="b"></td><td id="br"></td></tr>
</table>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="100%" summary="">
<tr><td style="font-size: 3mm;">
<style type="text/css">.Xfooter, .Xfooter a{ color: #666; }</style>
<div class="Xfooter" align="center" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 10px; margin:5px; margin-top:20px;">
<table align="center"><tr><td class="footer" nowrap>
<a href="http://www.freeservers.com/about_us.htm">About UOL Web Services</a>
| <a href="http://www.unitedonline.net">About United Online</a>
| <a href="http://www.freeservers.com/acceptable-use-guidelines.htm">Acceptable Use Guidelines</a>
| <a href="http://www.freeservers.com/privacy-statement.htm">Privacy Statement</a>
| <a href="http://www.freeservers.com/terms-of-service.htm">Terms of Service</a>
| <a href="http://www.freeservers.com/billing_policy.htm">Billing Policy</a>

| <a href="http://www.freeservers.com/sitemap.htm">SiteMap</a>
</td></tr></table>
<br>
<style type="text/css">
#uberfooter td div{ margin-top:5px; }
#uberfooter a{ text-decoration:none; color: #408cd9; font-weight: bold; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11px; }
#uberfooter a img{ display:block; margin-bottom:5px; }
</style>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" id="uberfooter" style="background-color:#fff;border: #ccc 1px solid;">
<tr>
<td align="center" style="border-right:1px #ccc solid;"><a href="http://www.untd.com/" target="_blank"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/footer_uol.gif" width="92" height="27" border="0" alt=""> United Online</a></td>
<td align="center"><a href="http://www.classmates.com/" target="_blank"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/footer_classmates.gif" width="116" height="27" border="0" alt=""> Classmates</a></td>
<td width="1"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/spacer.gif" height="49" width="1" alt=""></td>
<td align="center"><a href="http://www.mypoints.com/" target="_blank"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/footer_mypoints.gif" width="70" height="27" border="0" alt=""> MyPoints</a></td>
<td width="1"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/spacer.gif" height="49" width="1" alt=""></td>
<td align="center"><a href="http://www.mysite.com/" target="_blank"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/footer_mysite.gif" width="80" height="27" border="0" alt=""> MySite</a></td>
<td width="1"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/spacer.gif" height="49" width="1" alt=""></td>
<td align="center"><a href="http://www.juno.com/" target="_blank"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/footer_ju.gif" width="89" height="27" border="0" alt=""> Juno</a></td>
<td width="1"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/spacer.gif" height="49" width="1" alt=""></td>
<td align="center"><a href="http://www.netzero.net/" target="_blank"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/footer_nz.gif" width="89" height="27" border="0" alt=""> NetZero</a></td>
<td width="1"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/spacer.gif" height="49" width="1" alt=""></td>
<td align="center"><a href="http://www.communityarchitect.com/?refcd=WSUOWS080703NB01" target="_blank"><img src="http://www.communityarchitect.com/fs_img/footer/footer_ca.gif" width="89" height="27" border="0" alt=""> Affiliate</a></td>
</tr>
</table>
<p><div style="font-variant: small-caps; font-weight: bold;">FREESERVERS IS A UNITED ONLINE COMPANY</div>
<div style="margin:5px;">Copyright &copy; 2008 United Online Web Services, Inc. All rights reserved.</div>
<p></td></tr></table>

< type="text/java" language="java"><!--
if (!document.refcd) { // If refcd has already been set, don"t bother.
document.refcd="";
if (document.referrer.match(/google\..*\/search/)) {
document.refcd="ORGANIC_SEARCH_GOOGLE";
} else if (document.referrer.match(/search\.msn\.com\/results/)) {
document.refcd="ORGANIC_SEARCH_MSN";
} else if (document.referrer.match(/search\.yahoo/)) {
document.refcd="ORGANIC_SEARCH_YAHOO";
} else if (document.referrer.match(/dir\.yahoo/)) {
document.refcd="ORGANIC_SEARCH_YAHOO_DIR";
} else if (document.referrer.match(/web\.ask\.com/)) {
document.refcd="ORGANIC_SEARCH_ASK.COM";
} else if (document.referrer.match(/dogpile\.com/)) {
document.refcd="ORGANIC_SEARCH_DOGPILE";
} else if (document.referrer.match(/aolsearch\.aol\.com/)) {
document.refcd="ORGANIC_SEARCH_AOL";
}
}
//--></>
<!-- SiteCatalyst code version: G.9.
Copyright 1997-2004 Omniture, Inc. More info available at
http://www.omniture.com -->< type="text/java" language="Java"><!--
/* You may give each page an identifying name, server, and channel on
the next lines. */
var s_pageName="www.freeservers.com/index.html"
var s_server="freeservers.com"
var s_channel="htmlparser"
var s_pageType=""
var s_prop1=""
var s_prop2="www.freeservers.com/index.html"
var s_prop3="www.freeservers.com/index.html_freeservers.com"
var s_prop4="FreeServers"
var s_prop5=""
/* E-commerce Variables */
var s_campaign=document.refcd
var s_state=""
var s_zip=""
var s_events=""
var s_products=""
var s_purchaseID=""
var s_eVar1="FreeServers"
var s_eVar2=""
var s_eVar3=s_purchaseID
var s_eVar4=""
var s_eVar5="www.freeservers.com/index.html"
/********* INSERT THE DOMAIN AND PATH TO YOUR CODE BELOW ************/
//--></>< type="text/java" language="Java" src="/fs_img/tracking/s_code_remote.js"></>
<!-- End SiteCatalyst code version: G.9. -->
</body>
</HTML>داود نامی ::: دوشنبه 87/3/27::: ساعت 6:2 عصر

 
لیست کل یادداشت های این وبلاگ
یd


>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 2


بازدید دیروز: 0


کل بازدید :1529
 
 >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<